Do spraw rozpoznawanych w II Wydziale Karnym należą sprawy rejestrowane w urządzeniach ewidencyjnych – repertoriach , wykazach:

K – w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, oraz sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

Ko – dotyczące w szczególności: udzielenia pomocy sądowej, wznowienia postępowania, przywrócenia praw i zatarcia skazania, podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej, odroczenia i odwołania odroczenia wykonania kary, unieważnienia orzeczeń, prośby o ułaskawienie, odszkodowania za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie, odtworzenia akt sprawy, wniosków złożonych na podstawie art. 508 § 4 i art. 515 § 1 k.p.k., wniosków o przyjęcie do depozytu sądowego art. 231 § 1 k.p.k.;

Ko1 – z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych; · Ko2 – z wniosku prokuratora w przedmiocie umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania;

Wog – wnioski zamiany kary na pracę społecznie użyteczną

 Załączniki:

II K.xls