KONTO DOCHODÓW:
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach
cywilnych , rodzinnych i karnych)

NBP O/O Bydgoszcz  60101010780023232231000000

KONTO DEPOZYTÓW:
(poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów , sumy
depozytowe)

BGK o. w Toruniu 50 1130 1017 0021 1000 3590 0004

KONTO ZALICZEK:
(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP O/O Bydgoszcz 97101010780023231398000000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
(nawiązki i świadczenia na rzecz Funduszu)

BGK o. w Toruniu  69113010750002613358200001