Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Świeciu została wyznaczona Pani Sylwia Ledzińska.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Sądzie Rejonowym w Świeciu;
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ww. Ustawy;
3. Monitorowanie działalności Sądu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4. Przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Świeciu bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.
Załączniki: